Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK.
  • Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %.
  • Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika en marginal om 3,5 (2,1) %.
  • Periodens resultat uppgick till 10 (3) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (0,24) SEK.

”Årets första kvartal uppvisade en fortsatt stark tillväxt och lönsamhetsutveckling. Vår justerade EBIT-marginal uppgick till 3,5 %, vilket är en tydlig förbättring mot samma period föregående år (2,1). Under kvartalet kommunicerade vi vårt största förvärv någonsin, Rovalin och Soil Mixing Group. Genom förvärvet expanderar Nordisk Bergteknik i Stockholmsregionen som är en av Nordens största lokala marknader inom grundläggning. Vi ser fortsatt stora infrastruktursatsningar och en hög efterfrågan på våra tjänster vilket skapar förutsättningar för ytterligare ett framgångsrikt år för Nordisk Bergteknik”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://nordiskbergteknik.se/rapporter-och-presentationer/

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 klockan 07:45 CEST.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Delårsrapport januari-mars 2022 (Q1) (PDF)