Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq Stockholms Bond Market

 Pressmeddelande den 29 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr har noterats på Nasdaq Stockholm Bond Market.  

Nordisk Bergteknik har noterat sina säkerställda företagsobligationer om 400 mkr på Nasdaq Stockholm Bond Market med första handelsdag fredagen den 29 maj 2020.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.

I samband med upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks företagsobligationer på Nasdaq Stockholm har Obligationerna avnoterats från Nasdaq First North Bond Market. Avnoteringen och omlistningen till Nasdaq Stockholm har skett i enlighet med villkoren för obligationerna och i dialog med Nasdaq.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik i samband med noteringsansökan.

Release (PDF)