Nordisk Bergteknik AB, Bokslutskommuniké januari-december 2019

Väsentliga händelser under kvartalet

I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom ramen för den befintliga obligationen. 

I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med en omsättning senaste räkenskapsåret om ca 129,0 miljoner kronor.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvartalperiodens utgång.

 

Finansiellt resultat

Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):

Oktober – december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 191,9 (162,2).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 24,6 (23,0).
  • Rörelseresultat uppgick till 12,2 (3,9).

Januari – december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 725,3 (519,1).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 96,3 (66,3).
  • Rörelseresultat uppgick till 37,3 (23,3).

Ökningarna jämfört med föregående år, för både kvartalet och för första halvåret, inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

 

Koncernens balansräkning samt kassaflöde

Koncernens tillgångar och skulder har under kvartalet minskat huvudsakligen till följd av lösen av lån samt emittering om ytterligare 100 miljoner kronor inom ramen för befintlig obligation. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 56,6 (7,2). I fjärde kvartalet har kundfordringarna minskat vilket haft positiv effekt på kassaflödet från den löpande verksamheten. Bohus Bergsprängning som förvärvades i december 2019 ingår i balansräkningen per 2019-12-31.

Obligationsvillkoren innehåller en kovenant för kvoten nettoskuld / EBITDA som maximalt får uppgå till 4,75. Nettoskulden uppgår till 454 991 TSEK och EBITDA till 141 092 TSEK, båda beräknade enligt obligationsvillkorens definitioner, vilket ger kvoten 3,22 per 31 december 2019.

 

 

Läs hela rapporten (PDF)