Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 44 000 000 A-aktier har lösts in under november månad vilket innebär att samtliga A-aktier i Nordisk Bergteknik har lösts in. Inlösen har skett i enlighet med villkoren i bolagsordningen och beslutet fattades av styrelsen den 16 november 2021.

Efter inlösen uppgår det totala antalet aktier i Nordisk Bergteknik per den sista handelsdagen i november 2021 till 53 239 222 och det totala antalet röster till 53 239 222, varav 0 A-aktier (med totalt 0 röster) och 53 239 222 B-aktier (med totalt 53 239 222 röster).

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 16:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121

Release (PDF)