Nordisk Bergteknik delårsrapport januari - juni 2020

Väsentliga händelser under rapportperioden

Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market den 29 maj 2020. 

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. 

I samband med upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks företagsobligationer på Nasdaq Stockholm avnoterades obligationerna  från Nasdaq First North Bond Market. 

Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelade den 4 juni 2020 att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) gällande vissa förändringar av villkoren för Obligationerna framgångsrikt avslutats.

Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget i enlighet med det skriftliga förfarandet. 

CSD Record Date (enligt definition i det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure)) för utbetalning av samtyckesavgift (Eng. Consent fee) i enlighet med det skriftliga förfarandet inföll den 5 juni 2020. Villkoren för ikraftträdande av obligationsinnehavarnas medgivande att verkställa begäran samt utbetalning av samtyckesavgiften (Eng. Consent fee) specificeras i detalj i den formella och detaljerade kallelsen till det skriftliga förfarandet och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se. 

Förändringar i Nordisk Bergtekniks styrelse och byte av  revisor

På bolagsstämman 29 juni bestämdes att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Mats Paulsson, Peter Sandberg, Victor Örn omvaldes som ordinarie ledamöter och Magnus Örtorp och Ljot Strömseng valdes till nya ordinarie ledamöter. Mats Paulsson nyvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor nyvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Uppdelning av bolagets aktier (split)

Nordisk Bergteknik beslutade på bolagstämman den 29 juni om uppdelning av bolagets aktier (split) innebärande att bolagets aktier delas upp 100:1 innebärande att bolagets aktier ökar från 640 232 aktier till 64 023 200 aktier. Bolagsordningen ändrade punkten 5 avseende antal aktier i enlighet med ovan.
 

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till aktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier. 

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 94 535 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 15 procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för detta för-slag till beslut. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom förvärv av Visinor AS

Den 24 augusti offentliggjordes att koncernen Nordisk Bergteknik förvärvade bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Visinor AS är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Visinor har spetskompetens inom området och utför alla typer av säkringsarbeten såsom hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längst vägar och byggnader. Företaget är med sina 25 år i branschen och 95 anställda väletablerade på den norska marknaden. Huvudkontoret ligger i Bjerkvik i Nordland men bolaget har även avdelningskontor i Kristiansand. Verksamheten omsätter totalt cirka 176 miljoner norska kronor.

Visinor AS kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik från och med den 1 oktober 2020. Nordisk Bergteknik förvärvade 60% av aktierna i Visinor för 30 MNOK med en option om att förvärva ytterligare 40% inom loppet av tre år. Köpeskillingen bestod dels av en kontantdel och dels av en återinvestering i Nordisk Bergteknik AB i form av aktier.

Finansiellt resultat

Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):

April – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 217,0 (197,2).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 40,8 (31,7).
  • Rörelseresultat uppgick till 17,5 (12,5).

Januari – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 428,4 (371,5).
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 22,8 (19,2).
  • Rörelseresultat uppgick till 22,8 (19,2).

Ökningarna för kvartalet jämfört med föregående år inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

Siffrorna per 2019-06-30 har inte varit föremål för någon översiktlig granskning eller revision.

Koncernens balansräkning samt kassaflöde

Koncernens tillgångar och skulder har under kvartalet minskat något  till följd av lösen av leasingavtal kopplat till verksamheten.  

I bolagets kassaflöde ingår en kortfristig placering av bolagets överlikviditet, i det underliggande kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -58,9 (29,5) för andra kvartalet 2020). I förändring av rörelsefodringar ingår en kapitalplacering av likvida medel om 80 MSEK. Obligationsvillkoren innehåller en kovenant för kvoten nettoskuld / EBITDA som maximalt får uppgå till 4,75. Nettoskulden uppgår till 477 136 TSEK och EBITDA rullande tolv månader pro forma till 133 818 TSEK, båda beräknade enligt obligationsvillkorens definitioner, vilket ger kvoten 3,57 per 30 juni 2020.

Framtidsutsikter

Det ekonomiska klimatet har under första halvåret påverkats av Covid-19 och  även koncernens bolag har i varierande omfattning upplevt en viss tröghet i marknaden till följd. Nordisk Bergteknik upplever att trögheten i viss mån klingat av och vi ser nu en fortsatt stark efterfrågan på koncernbolagens tjänster i både Sverige och Norge. Infrastrukturinvesteringar förväntas fortgå i både Sverige och Norge kommande år. Efterfrågan på våra tjänster är kopplad till både antal och volym av större projekt inom framförallt energi och infrastruktur. 

Release (PDF)