Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under december till följd av den nyemission av 825 982 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av BGS Svensson AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 29 juni 2021.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Nordisk Bergteknik per den sista handelsdagen i december 2021 till 54 065 204 aktier, alla av serie B, och det totala antalet röster till 54 065 204.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 16:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928
Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121

Release (PDF)