Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under februari till följd av nyemission av 879 507 B-aktier som var en del av köpeskillingarna vid förvärven av Torbjörn Sundh Entreprenad AB och Bröderna Anderssons Grus AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 29 juni 2021.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Nordisk Bergteknik per den sista handelsdagen i februari 2022 till 54 944 711 aktier, alla av serie B, och det totala antalet röster till 54 944 711.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 16:00 CET.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se