Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 266 069 752 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Mats O. Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm och Marie Osberg omvaldes som ordinarie ledamöter. Mats O. Paulsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 550 000 kronor, varav 450 000 ska utgå till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot.

Arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och 50 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier.

Antalet B-aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till så många B-aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för Bolagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Godkännande av nyemissioner och emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen (apportemission) av högst 233 333 B-aktier till Stefan Blomqvist Förvaltning AB, org. nr 559317-3767. Teckningskursen bestämdes till 30 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelse bedömt marknadsvärde.

Årsstämman beslutade att godkänna den riktade nyemissionen av högst 526 313 B-aktier till Andreas Gustafsson Holding AB, org. nr 559113-7624, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, org. nr 556927-5521, Parnmo Holding AB, org. nr 559291-8550, Louie AB, org. nr 559113-7632 och Per Lundberg Förvaltning AB, org. nr 556747-1940. Teckningskursen bestämdes till 38 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen svarar mot av styrelse bedömt marknadsvärde.

Årsstämman beslutade att godkänna emissionen av högst 37 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget för Andreas Gustafsson Holding AB, org. nr 559113-7624, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, org. nr 556927-5521, Parnmo Holding AB, org. nr 559291-8550, Louie AB, org. nr 559113-7632 och Per Lundberg Förvaltning AB, org. nr 556747-1940. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 38 kronor. Styrelsen bedömer att emitteringen av teckningsoptionerna kommer att öka de teckningsberättigades engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund härav är bedömningen att förslaget väntas få en positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Antagande av riktlinjer för ersättning för Bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare.  Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman 2021 har antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

Kommunike från årsstämma 2021 (PDF)