Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ökat under maj till följd av nyemission av 1 674 418 B-aktier som var en del av köpeskillingen vid förvärvet av Infrastructure Group Nordic AB. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Nordisk Bergtekniks styrelse den 29 juni 2021.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Nordisk Bergteknik per den sista handelsdagen i maj 2022 till 56 619 129 aktier, alla av serie B, och det totala antalet röster uppgår till 56 619 129.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 16:00 CEST.

För mer information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se
Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se