Korrigering av datum i dagens pressmeddelande avseende förtidsinlösen av utestående företagsobligationer

I pressmeddelandet som offentliggjordes av Nordisk Bergteknik tidigare under dagen avseende förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank angavs en datering i det andra textstycket avseende dag för registrerad innehavare felaktigt till den 24 september. Korrekt dag är den 15 oktober.

För vidare förtydligande, förtidsinlösen av företagsobligationen är villkorad av bland annat erhållandet av bankfinansiering, vilket framgår av underrättelsen som skickas till obligationsinnehavarna per den 27 september.

Korrekt pressmeddelande följer nedan.

Nordisk Bergteknik meddelar om förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt ingår avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer, i enlighet med pressmeddelandet, daterat den 20 augusti 2021, att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 i enlighet med villkoren för obligationerna.

Datum för inlösen är satt till den 22 oktober 2021. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 103,3 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 291 250 kronor per obligation). Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 15 oktober är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm Bond Market.

En underrättelse om förtida inlösen kommer i dag att skickas av bolaget till alla direktregistrerade innehavare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 27 september 2021.

Förtidsinlösen av företagsobligationen är villkorad av bland annat erhållandet av bankfinansiering, vilket framgår av underrättelsen som skickas till obligationsinnehavarna per den 27 september.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja bolagets värdepapper.

Nordisk Bergteknik har ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering för att ersätta företagsobligationen om 400 MSEK. Finansieringen är villkorad av att Nordisk Bergteknik noterar Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och uppnår en emissionslikvid om minst 450 MSEK. Finansieringsavtalet innebär också att Bolaget får tillgång till en revolverande kreditfacilitet om 650 MSEK som gör att Nordisk Bergteknik bland annat kan fortsätta med sin expansiva förvärvsstrategi.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har varit finansiella rådgivare i samband med den strategiska översynen av kapitalstrukturen och Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.


Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-27 21:00 CET.

Release (PDF)