Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Nasdaq First North samt ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande den 8 maj, 2020

 

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) emitterade den 18 juni 2019 samt den 10 december 2019 säkerställda företagsobligationer om 300 mkr respektive 100 mkr med en löptid om 4 år. Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om totalt 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) är för närvarande noterade vid Företagsobligationslistan Nasdaq First North. Bolaget kommer att ansöka om att godkännas som emittent samt att notera Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. I samband med att Obligationerna noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm kommer Nordisk Bergteknik även att ansöka om avnotering av obligationslånet från Nasdaq First North. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm snarast möjligt.

Med anledning av detta har Nordisk Bergteknik upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Nordisk Bergtekniks (www.nordiskbergteknik.se) hemsida.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

Release (PDF)