Ersättningar

Redovisning av de ersättningar som utgår för Styrelsen och Ledande befattningshavare. 

Styrelsen

Vid Bolagets årsstämma den 29 juni 2021 beslutades att styrelsearvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 1 550 000 SEK, varav 450 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, 350 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 250 000 SEK ska utgå till vardera styrelseledamot.

Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. I tabellen nedan redovisas ersättning till styrelseledamöterna under 2020, inklusive villkorade eller uppskjutna ersättningar samt eventuella naturaförmåner som Bolaget beviljat för tjänster som utförts för Bolaget, oavsett av vem eller i vilken egenskap tjänsterna har utförts.

Namn Lön och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Totalt
Mats O. Paulsson - - - -
Marie Osberg - - - -
Göran Näsholm - - - -
Victor Örn - - - -
Ljot Strömseng 75 - - 75
Peter Sandberg - - - -
Magnus Örtorp - - -
Wolgan Karlsson 43 - - 43
Björn Peterson - - - -
Eivind Røed - - - -
TOTALT 118 - - 118

Samtliga belopp uttrycks i TSEK.

Ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. I tabellerna nedan redovisas ersättning till ledande befattningshavare under 2020, inklusive villkorade eller uppskjutna ersättningar samt eventuella naturaförmåner som Nordisk Bergteknik beviljat för tjänster som utförts för Bolaget, oavsett av vem eller i vilken egenskap tjänsterna har utförts.

Namn Lön och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Totalt
Verkställande direktör 2897 - 713 3610
Övriga ledande befattningshavare 3043 - - 3043
TOTALT 5930 - 713 6653

Samtliga belopp uttrycks i TSEK.

CFO för Bolaget har under 2020 fakturerat sitt arvode.

Styrelse

Se bolagsstyrelsens sammansättning.

Koncernledning

Våra ledande befattningshavare.