Ersättningar

Rapportering om ersättning

Detaljerad information om hur vi lever upp till våra principer och riktlinjer samt ersättningar till styrelse och koncernledning återfinns i ersättningsrapporten och not 6 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 samt under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida.

 
Styrelsens ersättning

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman.

Årsstämman den 29 juni 2021 beslutade att arvode, för tiden till slutet av årsstämman 2022, ska utgå enligt följande. Fast arvode om sammanlagt 1 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 250 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot. Därutöver ska arvode till revisionsutskottets ordförande utgå med 75 000 kronor och 50 000 kronor utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerad personal. För detta ändamål måste bolaget erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning och förmåner. I enlighet med riktlinjerna ska den ledande befattningshavarens totala ersättning och förmåner sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Ersättning utges i form av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner såsom t.ex. bilförmån, pension och sjukvårdsförmån.

Den totala ersättningen ska stå i proportion till befattningshavarens ställning och befogenheter och det ansvar som detta medför utifrån finansiell storlek och affärspåverkan samt marknadsmässig komplexitet. Den totala ersättningen bestäms individuellt på en nivå som, i kombination med de olika ersättningsdelarna, bedöms som marknadsmässig och konkurrenskraftig och med beaktande av prestation.

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs enhälligt av årsstämman 2021, beskrivs i not 6 i års- och hållbarhetsredovisningen 2021 samt under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida.

Styrelse

Se bolagsstyrelsens sammansättning.

Koncernledning

Våra ledande befattningshavare.