Approval of written procedure in relation to Nordisk Bergteknik outstanding bond loans 2019/2023

Pressmeddelande den 4 juni, 2020

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) gällande vissa förändringar av villkoren för Obligationerna har avslutats framgångsrikt.

Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget i enlighet med det skriftliga förfarandet.

CSD Record Date (enligt definition i det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure)) för utbetalning av samtyckesavgift (Eng. Consent fee) i enlighet med det skriftliga förfarandet infaller den 5 juni 2020.

Villkoren för ikraftträdande av obligationsinnehavarnas medgivande att verkställa begäran samt utbetalning av samtyckesavgiften (Eng. Consent fee) specificeras i detalj i den formella och detaljerade kallelsen till det skriftliga förfarandet och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordiskbergteknik.se.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med det skriftliga förfarandet. Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda er-bjudandehandling.

);