Definitioner

Definitioner av alternativa nyckeltal.

Nyckeltal Definition Motivering för användande av mått
Organisk tillväxt, % Förändring av nettoomsättning jämfört med samma period föregående år, justerat för valutaomräkningseffekter och förvärv. Förvärv justeras för genom att exkludera nettoomsättning för förvärv under perioden samt inkludera nettoomsättning hela perioden för de förvärv som har gjorts föregående år och som inte har konsoliderats under hela perioden föregående år. Valutaeffekter beräknas genom att använda den föregående periodens valutakurser för den aktuella perioden. Organisk tillväxt underlättar en jämförelse av nettoomsättning över tid, exklusive påverkan från valutaomräkningseffekter och förvärv.
EBITDA Rörelseresultat (EBIT) exklusive avskrivningar. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet exklusive avskrivningar.
EBITDA-marginal, % EBITDA dividerat med periodens nettoomsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet i förhållande till nettoomsättning exklusive avskrivningar.
Justerad EBITDA EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA är ett mått på rörelseresultat före avskrivningar och används för att utvärdera den operativa verksamheten. Syftet är att visa EBITDA exklusive poster som påverkar jämförbarheten med andra perioder.
Justerad EBITDA-marginal, % Justerad EBITDA dividerat med periodens nettoomsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet i förhållande till nettoomsättning exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster.
Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat exklusive skatt, finansiella kostnader och finansiella intäkter. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet inklusive avskrivningar.
EBIT-marginal, % Rörelseresultat (EBIT) dividerat med periodens nettoomsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet i förhållande till nettoomsättningen.
Justerad EBIT Periodens rörelseresultat (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster. Justerad EBIT är ett mått på rörelseresultat inklusive avskrivningar och används för att utvärdera den operativa verksamheten. Syftet är att visa rörelseresultat (EBIT) exklusive poster som påverkar jämförbarheten med andra perioder.
Justerad EBIT-marginal, % Justerad EBIT dividerat med periodens nettoomsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet i förhållande till nettoomsättning exklusive jämförelsestörande poster.
Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster innebär poster som rapporteras separat på grund av deras karaktär och belopp. Jämförelsestörande poster används av ledningen för att förklara variationer i historisk lönsamhet. Separat rapportering och specifikation av jämförelsestörande poster gör det möjligt för användarna av den finansiella informationen att förstå och utvärdera justeringarna som ledningen gjort när justerad EBIT, justerad EBIT-marginal, %, justerad EBITDA och justerad EBITDA-marginal, % presenteras.
Soliditet, % Justerat eget kapital dividerat på summa tillgångar. Justerat eget kapital beräknas som summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare plus lån från ägare. Lån till ägare som uppstått i samband med förvärv av bolag (där tidigare ägare till det förvärvade bolaget blir ägare i Nordisk Bergteknik), så kallade säljarreverser, ingår inte i justerat eget kapital. Måttet visar hur stor andel av summa tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. Måttet har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av koncernens kapitalstruktur.
Nettoskuld Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder reducerade med likvida medel kortfristiga placeringar och övriga långfristiga skulder till den del som avser ägarlån. Lån till ägare som uppstått i samband med förvärv av bolag (där tidigare ägare till det förvärvade bolaget blir ägare i Nordisk Bergteknik), så kallade säljarreverser, ingår i nettoskulden. Med kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder avses obligationslån, skulder till kreditinstitut, leasingskulder, checkräkningskredit och övriga långfristiga skulder (den del som avser säljarreverser, se tidigare kommentar). Måttet visar koncernens nettoskuld och används för att visa den totala skuldsättningen i koncernen.
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM Nettoskuld vid periodens slut dividerat med justerad EBITDA rullande tolv månader. Måttet visar koncernens kapitalstruktur.