Regulatoriska pressreleaser

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2020-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 29 juni 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Läs mer

Godkännande av skriftligt förfarande i förhållande till Nordisk Bergteknik utestående obligationslån 2019/2023

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 4 juni, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) meddelar idag att det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure) som initierades den 14 maj 2020 i relation till Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) gällande vissa förändringar av villkoren för Obligationerna har avslutats framgångsrikt.…

Läs mer

Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-mars 2020

Regulatorisk pressrelease

Finansiellt resultat  Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):Januari – mars 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 212,6 (174,4). · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 25,3 (21,3). · Rörelseresultat uppgick till 5,3 (6,8). Ökningarna för kvartalet jämfört med föregående år inom omsättning och resultatmått hänförs till genomförda förvärv…

Läs mer

Nordisk Bergteknik företagsobligationer har noterats på Nasdaq Stockholms Bond Market

Regulatorisk pressrelease

 Pressmeddelande den 29 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr har noterats på Nasdaq Stockholm Bond Market.  

Läs mer

Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market och kommer att ansöka om listning av bolagets företagsobligationer

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 27 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholms Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr.

Läs mer

Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 14 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) för beslut om villkorsändring gällande Bolagets utestående företagsobligationer (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”). Total utestående volym uppgår vid tiden för det skriftliga förfarandet till 400 mkr. Nordisk Bergteknik har idag kallat…

Läs mer

Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Nasdaq First North samt ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 8 maj, 2020   Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) emitterade den 18 juni 2019 samt den 10 december 2019 säkerställda företagsobligationer om 300 mkr respektive 100 mkr med en löptid om 4 år. Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om totalt 400 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) är för…

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2019

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergtekniks årsredovisning har idag publicerats på bolagets webbsida, www.nordiskbergteknik.se.  Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av maj och kommer kunna beställas från Nordisk Bergtekniks hemsida. 

Läs mer

Nordisk Bergteknik senarelägger publicering av årsredovisning

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 16 april 2020   Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisning 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 april 2020 istället för den 17 april 2020 som tidigare meddelats.  

Läs mer

Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 mkr

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 10 december, 2019 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 400 mkr. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq First North och Nordisk Bergteknik kommer…

Läs mer