Regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik meddelar om förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt ingår avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer, i enlighet med pressmeddelandet, daterat den 20 augusti 2021, att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 i enlighet med villkoren för obligationerna. Datum för inlösen är satt till den 22 oktober 2021. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att…

Läs mer

Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner

Regulatorisk pressrelease

April – juni 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 490,5 (217,0) MSEK · Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick till 9,5 (8,3) % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,2 (12,2) MSEK, och EBIT-marginal uppgick till 7,4 (5,6) % · Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,2) MSEK ”Koncernens tre segment har utvecklats…

Läs mer

Nordisk Bergteknik intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har sedan det fjärde kvartalet 2020 arbetat med en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. I samband med en eventuell notering av Bolagets aktier så avser Bolaget att förändra sin nuvarande kapitalstruktur. Den avsedda förändringen hänför sig till Bolagets utestående företagsobligationer om 400 MSEK, som vid en eventuell notering…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2021-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 29 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdag den 29 juni 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar delårsrapport för första kvartalet

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 25 maj, 2021

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia och stärker positionen ytterligare i Västra Götaland

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2021-05-14 Nordisk Bergteknik har tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Grundia, en etablerad aktör inom grundläggning baserad i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro, inte minst i Västra Götaland, med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur.

Läs mer

Nordisk Bergteknik publicerar årsredovisning för 2020

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, (https://nordiskbergteknik.se/sv/rapporter-och-presentationer/, och i bifogad fil. En tryckt version av årsredovisningen för 2020 kan beställas via mail, johan.lundqvist@bergteknik.se. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020. Informationen är sådan som Nordisk Bergteknik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om…

Läs mer

Nordisk Bergteknik AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande den 26 februari, 2021 Finansiellt resultat Oktober – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 347,8 (182,2) MSEK · Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,2 (24,6) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,6 (12,2) MSEK Januari – december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 007,5 (710,4) MSEK · Rörelseresultat före av- och…

Läs mer

Nya styrelseledamöter i Nordisk Bergteknik

Regulatorisk pressrelease

Vid en extra bolagsstämma i Nordisk Bergteknik AB valdes Marie Osberg och Göran Näsholm till nya styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av Mats O Paulsson, tillika ordförande, samt ledamöterna Ljot Strömseng, Victor Örn, Marie Osberg och Görna Näsholm.

Läs mer