Regulatoriska pressreleaser

Nordisk Bergteknik meddelar om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga A-aktier i bolaget

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har beslutat om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga 44 000 000 A-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats i det prospekt som upprättades med anledning av att Nordisk Bergtekniks B-aktie upptogs till handel på Nasdaq Stockholm, avsåg styrelsen…

Läs mer

Ändrat antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Antalet aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har ändrats till följd av att 22 265 384 nya B-aktier har emitterats under oktober månad med anledning av upptagandet av Nordisk Bergtekniks B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till…

Läs mer

Nordisk Bergteknik meddelar om att villkoren för förtidsinlösen av utestående företagsobligationer är uppfyllda

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 (”Företagsobligationen”), i enlighet med villkoren för Företagsobligationen. I enlighet med pressmeddelandet daterat den 27 september 2021 har samtliga villkor för förtidsinlösen av Företagsobligationen uppfyllts, bland annat har Nordisk Bergteknik noterat Bolagets B-aktier på Nasdaq…

Läs mer

Korrigering av datum i dagens pressmeddelande avseende förtidsinlösen av utestående företagsobligationer

Regulatorisk pressrelease

I pressmeddelandet som offentliggjordes av Nordisk Bergteknik tidigare under dagen avseende förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank angavs en datering i det andra textstycket avseende dag för registrerad innehavare felaktigt till den 24 september. Korrekt dag är den 15 oktober. För vidare förtydligande, förtidsinlösen av företagsobligationen är villkorad av…

Läs mer

Nordisk Bergteknik meddelar om förtidsinlösen av utestående företagsobligationer samt ingår avtal om bankfinansiering med Nordea och Swedbank

Regulatorisk pressrelease

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) kommer, i enlighet med pressmeddelandet, daterat den 20 augusti 2021, att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 400 MSEK, 2019/2023 med ISIN SE0012729234 i enlighet med villkoren för obligationerna. Datum för inlösen är satt till den 22 oktober 2021. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att…

Läs mer

Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner

Regulatorisk pressrelease

April – juni 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 490,5 (217,0) MSEK · Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick till 9,5 (8,3) % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,2 (12,2) MSEK, och EBIT-marginal uppgick till 7,4 (5,6) % · Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,2) MSEK ”Koncernens tre segment har utvecklats…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2021-06-29 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma den 29 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Regulatorisk pressrelease

Aktieägarna i Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdag den 29 juni 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Läs mer

Nordisk Bergteknik förvärvar Grundia och stärker positionen ytterligare i Västra Götaland

Regulatorisk pressrelease

Pressmeddelande 2021-05-14 Nordisk Bergteknik har tecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Grundia, en etablerad aktör inom grundläggning baserad i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro, inte minst i Västra Götaland, med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur.

Läs mer

Nya styrelseledamöter i Nordisk Bergteknik

Regulatorisk pressrelease

Vid en extra bolagsstämma i Nordisk Bergteknik AB valdes Marie Osberg och Göran Näsholm till nya styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av Mats O Paulsson, tillika ordförande, samt ledamöterna Ljot Strömseng, Victor Örn, Marie Osberg och Görna Näsholm.

Läs mer