Bolagsstyrningsrapport

Nordisk Bergteknik AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm sedan 12 oktober 2021. Bolaget lyder under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. I bolagsstyrningsrapporten nedan beskrivs styrningen av Nordisk Bergtekniks samt styrelsens arbete.

Bolagsstyrningsrapport 2021

Här kan du ta del av rapporten för 2021.

Vindkraftspark Markbygden