Årsstämma 2022

Nordisk Bergteknik AB (publ)s årsstämma ägde rum onsdagen den 8 juni kl. 8.30 genom deltagande via poströstning. Närvaro på årsstämman skedde uteslutande genom poströstning.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av covid-19. Med anledning av detta genomfördes årsstämman 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående i enlighet med 4 § i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna kunde endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning.

 

Protokoll och kommuniké

Protokoll årsstämma 2022

Kommuniké årsstämma 2022

 

Dokument – Årsstämma 2022:

Kallelse

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Styrelsens förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Principer och instruktion för valberedningen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsordning

Ersättningsrapport 2021

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2021

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Nordisk Bergtekniks högsta beslutande organ, där alla aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt. 

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma som, i enlighet med Aktiebolagslagen, är bolagets högsta beslutande organ. I egenskap av bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Bolagets årsstämman ska i enlighet med Aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och behandla beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot Bolagets för styrelseledamöter och den verkställande direktören samt val av och ersättning till styrelseledamöter och revisorn. Bolagsstämman beslutar även om andra väsentliga frågor för bolaget så som ändring av bolagets bolagsordning, bemyndiganden och beslut om nyemission med mera. Styrelsen kan även komma att kalla till en extra bolagsstämma om styrelsen finner att det finns skäl att hålla en bolagsstämma mellan tiden för årsstämmorna eller om revisor eller en ägare med minst en tiondel av samtliga aktier skriftligen till bolaget begär att en bolagsstämma ska hållas.

I enlighet med bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. En notis om att kallelse till bolagsstämma har skett ska även annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma ska i enlighet med Aktiebolagslagen utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman. En kallelse till en extra bolagsstämma som ska besluta om fråga om ändring av bolagsordningen ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Annan kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Aktieägares rätt att deltaga

Aktieägares rätt att närvara och rösta vid bolagsstämma, antingen personligen eller genom ombud med fullmakt, tillkommer de aktieägare som är införda i bolagets av Euroclear Sweden förda aktiebok senast den dag som framgår av kallelsen, det vill säga på avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Initiativ från aktieägare

Varje aktieägare i bolaget som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. För att kunna avgöra vem som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämma ska Euroclear Sweden, på bolagets begäran, förse bolaget med en lista över alla innehavare av aktier per avstämningsdagen i samband med varje bolagsstämma.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste instruera förvaltaren att tillfälligt registrera aktierna i aktieägarens namn för att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma (rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara genomförd senast vid tillämplig avstämningsdag och upphör att gälla efter avstämningsdagen. Aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på ett konto i Euroclear Sweden-systemet kommer automatiskt att ingå i listan över aktieägare.

Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstämmor kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

Dokument från bolagsstämmor

Här kan du ta del av tidigare genomförda bolagsstämmor.

Vindkraftspark Markbygden

Årsstämma 2022

Nordisk Bergtekniks årsstämma 2022 kommer att hållas den 8 juni 2022 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 2022 ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärendet ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 mars 2022 via denna adress:

Nordisk Bergteknik AB (publ), Att: Styrelsen, Östra Hamngatan 52, 411 08 Göteborg.