Bolagsordning

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordisk Bergteknik AB (publ).

 

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

 

Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består av, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom bygg, mark, grund och bergarbeten samt därmed förenlig verksamhet.

 

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

I bolaget kan aktier av två slag ges ut; A-aktier och B-aktier. A-aktierna berättigar till en röst vardera och B-aktierna berättigar till en röst vardera. A-aktier saknar rätt till vinstmedel, annan värdeöverföring och utskiftning vid likvidation, sådan rätt tillkommer endast B-aktier.

Både A-aktier och B-aktier ska kunna utges till ett antal motsvarande mellan 0-100 % av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission endast ge ut A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag – i förhållande till sin andel inom aktieslaget – medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av samtliga A-aktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Beslut om inlösen av A-aktier kan ske först efter en period om 30 dagar efter det att årsstämman i bolaget hållits avseende räkenskapsåret 2020. Lösenbeloppet för varje inlöst A-aktie ska vara ett belopp motsvarande kvotvärdet per A-aktie.

 

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

 

Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 

Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordning;
  4. Val av en eller två justeringsmän;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. Beslut

om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

  1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  2. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
  3. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

 

Avstämningsförbehåll

Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).